Mospilan - keď vás trápia škodcovia 2013-06-02

Mospilan je systémovo účinným insekticídom dodávaným vo forme rozpustného prášku vo vode. Prípravok Mospilan bol vyvinutý na ničenie širokého spektra živočíšnych škodcov na rastlinách. Vďaka účinnej látke acetamiprimid, ktorá je v prípravku Mospilan obsiahnutá v 20% koncentrácii, spoľahlivo likviduje pásavku zemiakovú, vošky, vlnatky krvavé, obaľovačov jablčných, molice a ďalší savý a žravý hmyz. Acetamiprid je systémovo vysoko účinným insekticídom, ktorý na škodcov pôsobí ako neurotoxikant. Už vo veľmi nízkych dávkach pôsobí ako kontaktný a žalúdočný jed pre škodcov. Prípravok Mospilan sa vyznačuje rýchlym počiatočným pôsobením a dlhým reziduálnym vyrovnaným účinkom proti všetkým vývojovým štádiám škodcov. Škodcovia, na ktorých likvidácii sa systémový insekticíd Mospilan najčastejšie používa, sú spolu s odporúčaným dávkovaním a ochrannou lehotou uvedení v nasledujúcej tabuľke. Ochranná lehota je doba, ktorú je nutné dodržať medzi posledným ošetrením a zberom.

 

Hlavné použitie prípravku Mospilan, dávkovanie a odporúčaná ochranná lehota

rastlinaškodcadávkovanieOLaplikácia
zemiakypásavka zemiaková  0,6g na 4-6 l vody 7dní max. 1x za sezónu
jadrovinyvlnatky, vošky 1,3 g na 10 l vody   28 dní  max. 1x za sezónu
jabloňobaľovač jablčný 2,5 g na 10 l vody 14 dní max. 1x za sezónu
okrasné rastlinyvošky, mšice 4g na 10 l vody 3 dny max. 1x za sezónu
uhorka, paradajky, papriky*   vošky 2 g na 10 l vody 3 dny max. 2x za sezónu

* pre rastliny pestované v skleníku

 

Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti je dôležité vykonať postrek v správnu dobu. U zemiakov je termín aplikácie veľmi flexibilný, možno ho vykonať medzi I. až III. larválnym štádiom. Absolútna biologická účinnosť prípravku je potom zaručená po dobu 3 týždňov po vykonaní postreku. Až 6 týždňov po aplikácii pretrváva celková biologická účinnosť prípravku Mospilan. Pri hubení obaľovača jablčného na jabloniach je termín aplikácie závislý na signalizácii. Odporúčané množstvo namiešaného postreku je 10 l na 100 m2 plochy.

 


mandelinka bramborová


 

Menšinové použitia prípravku Mospilan

Prípravok Mospilan je možné použiť aj na hubenie štítničky nebezpečnej na kôstkovinách. Postrek je nutné vykonať v čase hromadného rozliezania nýmf, maximálne však 1x za sezónu. Povolená je likvidácia zobonosky na čerešniach, višniach a slivke pomocou systémového insekticídu Mospilan. Aplikácia sa vykonáva podľa signalizácie, najneskorším termínom je počiatok rastu lariev. Aplikáciu je možné opakovať 2x za sezónu. Na čerešniach a višniach škodí aj kvetovka pecková a vrtuľa čerešňová s ktorými si prípravok Mospilan dokáže tiež hravo poradiť. Ničenie sa vykonáva podľa signalizácie, maximálne 1x za sezónu. Odporúčané dávkovanie na kôstkoviny je 2,5 g na 3 - 10 l vody. Toto množstvo namiešaného postreku by malo vystačiť na cca 100 m2 plochy. Ochranná lehota u kôstkovín bola stanovená na 14 dní. 

Príprava postreku z prípravku Mospilan 20 SP

Pred aplikáciou je nutné si prípravok Mospilan pripraviť do formy roztoku. Odmerané množstvo prípravku Mospilan sa rozmieša v menšom množstve vody. Vzniknutá tekutina sa následne naleje do postrekovača naplneného cca do polovice vodou. Po zamiešaní sa postrekovač doplní vodou do stanoveného objemu. Pri postreku zemiakov možno prípravok Mospilan bez problémov zmiešať aj s fungicídmi proti plesni zemiakovej. Doteraz nebola zistená žiadna druhová či odrodová citlivosť na prípravok Mospilan, pred ošetrením sa však odporúča overiť citlivosť na niekoľkých málo jedincoch danej odrody rastlín. Pre aplikáciu na okrasné rastliny možno využiť dopredu namiešaného roztoku dodávaného v fľaštičke s mechanickým rozprašovačom - prípravok Mospilan 500 ml.

 

Pri aplikácii dodržujte bezpečnostné opatreniamospilan 20

Postrek by sa mal vykonávať za absolútneho bezvetria, aby nedošlo k ohrozeniu ďalších osôb. V prípade silnejšieho vetra je nutné vykonávať postrek v smere po vetre od postrekovača a ďalších osôb. Prípravok Mospilan 20 je možné využívať aj pre aplikáciu v uzavretých priestoroch (skleníky). Po skončení práce je nutné čo najrýchlejšie opustiť uzavreté priestory. S prípravkom Mospilan by sa nemalo pracovať dlhšie ako 30 minút počas 1 dňa. Dlhšia doba už môže predstavovať zdravotné riziko. Pri manipulácii s prípravkom Mospilan 20 aj pri aplikácii je doporučené nosiť gumové alebo plastové rukavice a ochranný pracovný odev či nepremokavý plášť s kapucňou. Nohy chráňte pracovnou obuvou alebo čižmami. V priebehu práce až do odloženia ochranného odevu a dôkladného umytia rúk mydlom a teplou vodou je zakázané jesť, piť a fajčiť. Z dôvodu bezpečnosti je vhodné pracovný odev pred ďalším použitím vyprať.

 

 

 

Prvá pomoc pri zasiahnutí prípravkom Mospilan 20

Pri náhodnom požití je nutné vypláchnuť ústa vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Pri požití prípravku Mospilan nie je vhodné vyvolávať zvracanie! Pri zasiahnutí očí ich dôkladne vyplachujte tečúcou vodou, ak sa objavia príznaky podráždenia, začervenania či pálenia, vyhľadajte lekársku pomoc. Zasiahnutá kože sa umyje mydlom a teplou vodou. Pri nadýchaní sa aerosolu je dôležité čo najrýchlejšie prejsť na čerstvý vzduch a zachovať telesný aj duševný pokoj. V prípade pretrvávajúcich problémov je vždy nutné vyhľadať lekársku pomoc. Pre zrýchlenie záchrany ukážte lekárovi písomnú informáciu alebo obal od prípravku Mospilan.

 

Ako prípravok Mospilan bezpečne skladovať?

Systémový insekticíd Mospilan je nutné skladovať v originálnych a neporušených obaloch. Dôležité je uchovávať prostriedok Mospilan na suchom, dobre vetranom mieste oddelenom od potravín, nápojov, krmív a hnojív. Vhodná teplota pre skladovanie je v rozmedzí +5 ° C až + 30 ° C. Uskladnený prípravok chráňte pred priamym slnečným svitom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

 

mospilan 20Ako zlikvidovať zvyšky a obaly od pripravku Mospilan?

Obaly od prípravku Mospilan je zakázané znovu používať. Použité obaly treba likvidovať Ako nebezpečný odpad, Najlepšie uložením obalov na miesta na to určeným. Zvyšky aplikačnej kvapaliny sa nesmú dostať do styku s vodou, pretoze by ju mohli kontaminovať a vyvolať tím dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Prípravok je totiž pre vodné organizmy škodlivý. Zvyšky aplikačnej kvapaliny a oplachovej vody je preto nutné zriediť v pomere 1:5 a vystriekať na predtym ošetrovanú plochu.

 

 

 

 

Pred aplikáciou si vždy dôkladne prečítajte príbalovú informáciu a dbajte na pokyny v nej uvedených!!!

od semínka po sekačku

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

váš účet

Už ste registrovaní? ?

Přihlásiť :

prvá návšteva ? ?

Registrovať