Kuprikol - ochrana proti hubovým chorobám 2013-06-08

Kuprikol je postrekovým fungicídom dodávaným vo forme zmáčateľného prášku. Kuprikol je určený k ochrane rastlín pred hubovými a bakteriálnymi chorobami. Účinnou látkou tohto fungicídu je oxychlorid meďnatý (CuCl2. 3 Cu (OH) 2). Kuprikol je prostriedkom pre ochranu rastlín zo skupiny fungicídov, čo sú pesticídy používané na ničenie húb (pôvodcov hubových chorôb), ktoré napádajú rastliny. Hlavnou úlohou fungicídov je usmrtenie zárodkov húb. Niektoré fungicídy sú klasifikované ako škodlivé pre zdravie aj pre životné prostredie. Aj napriek tomu je používanie fungicídov veľmi populárne a občas aj jedinou možnosťou ako účinne bojovať s hubovými chorobami rastlín.       

 

Fungicídny prípravok Kuprikol je použiteľný na celú radu hubových chorôb. Najčastejšie sa Kuprikolom ošetrujú zemiaky, cibuľa, paradajky, uhorky, ovocné aj ihličnaté stromy. Konkrétne využitie u najčastejšie pestovaných plodín je zhrnuté v nasledujúcej tabuľke, spolu s odporúčaným dávkovaním a ochrannou lehotou.

 

Použitie prípravku Kuprikol, dávkovanie a ochranná lehota

PlodinaChorobaDávkovanie na 5 l vodyOchranná lehotaAplikácia
zemiakypleseň zemiaková40 - 50 g7podľa príznakov
cibuľapleseň cibuľová35 -40 g7

od júna podľa potreby

10 - 14 dní

zelérseptorióza zeleru35 - 40 g7

podľa potreby opakovať

7 - 14 dní

uhorkypleseň uhorková12,5 - 25 g3

preventívne od konca

júna 4 - 7 dní

paradajkyčerň paradajková17,5 - 20 g7

od júla, podľa  potreby

7 - 10 dní

zeleninapleseň uhorková12,5 - 25 g3od konca júna, 4 - 7 dní
jahodyškvrnitosť listov35 - 40 gpo zberepodľa potreby 10 - 14 dní
broskyňekučeravosť30 g

tesne pred vypučaním,

po odkvitnutí*

až do zmeknutia

7 - 14 dní

jabloňebakt. spála jabloní2,5 - 5 g

začiatok a koniec

kvitnutia

+ začiatok rastu plodov
bukpleseň buková0,4 - 0,6 %-pri výskyte 10 - 14 dní
smrekovecmerie smrekovcová0,4 - 0,6 %pri výskyte 10 - 14 dní

* u aplikácie na broskyne a ďalšie ovocné stromy čítajte pozorne písomnú informáciu, aby ste postrek vykonali v správny čas.

 

Príprava postreku z prípravku Kuprikol 50kuprikol 50

Keďže sa prípravok Kuprikol 50 dodáva vo forme zmáčateľného prášku je nutné ho pred aplikáciou pripraviť do formy aplikačnej kvapaliny. Najskôr sa odvážené množstvo prípravku rozmieša v menšom množstve vody na riedku kašu, ktorá sa vleje do schváleného typu postrekovača naplneného do polovice vodou. Kaša sa vo vode rozmieša a nádrž postrekovača sa doplní vodou do predpísaného objemu. Vždy je nutné si pripraviť len také množstvo aplikačnej kvapaliny, ktoré bude jednorázovo spotrebovaný! Dôležité je pri aplikácii prípravku roztok obsahujúci prípravok Kuprikol neustále premiešavať. Pre miešanie aplikačnej kvapaliny ani pre aplikáciu nesmú byť použité železné nádoby ani nádoby z bieleho plechu.

 

kuprikol 250Dbajte na bezpečnosť

Prípravok Kuprikol 250 môže byť pri nesprávnom použití zdraviu nebezpečný, preto je nutné pri práci s ním používať schválené ochranné pomôcky. Odporúča sa použitie protichemického ochranného odevu, uzavretých okuliarov alebo ochranného štítu, ústenky, gumových rukavíc a gumových topánok. Pri práci s prípravkom Kuprikol sa nesmie jesť, piť ani fajčiť. Po skončení práce je nutné dôkladné umytie mydlom a teplou vodou. Chemický postrek vykonávajte iba za bezvetria, aby neboli kontaminované okolité porasty, najmä rastliny citlivé na meď.

 

Prvá pomoc

V prípade požitia prípravku Kuprikol je nutné vyvolať zvracanie, vypiť minimálne 0,5 litra vlažnej vody s rozpustenými 10 tabletkami medicinálneho uhlia. Ak sa už prejavuje otrava a postihnutý je v bezvedomí, nesmie sa vyvolávať vracanie. Pri stavoch ohrozujúcich život sa musí vykonať všeobecné kroky prvej pomoci a čo najrýchlejšie zabezpečiť lekárske ošetrenie. Po vdýchnutí sa splodín je nutné presunúť postihnutého na čerstvý vzduch, v ťažších prípadoch je nutné čo najskôr zabezpečiť lekársku pomoc. Pri vniknutí prípravku Kuprikol do očí sa prvá pomoc vykoná dôkladným vyplachovaním zasiahnutého oka prúdom tečúcej vody minimálne po 10 minút, vhodné je zabezpečiť lekárske ošetrenie. Zasiahnutá pokožka sa umyje veľkým množstvom vody a ak nedošlo k povrchovému poškodeniu, je možné použiť aj mydlo. V ťažších prípadoch poleptania je nutné vyhľadať lekárske ošetrenie.

 


rajče napadené houbovou chorobou
Buďte ohľaduplní k prírode

Prípravok Kuprikol je jedovatý pre ryby a ostatné vodné organizmy, preto sa nesmie dostať do vody! Pripravené množstvo postreku sa preto snažte spotrebovať celé. Prípadný zvyšok postrekovej kvapaliny alebo oplachové vody sa zriedi v pomere 1:5 a vystriekajú sa na ošetrovanú plochu. Postrekovač sa bezpečne opláchne 3% roztokom sódy zmiešané s vodou alebo vodou s prídavkom bežného saponátu. Prázdne obaly by sa mali po dôkladnom vypláchnutí (podľa predchádzajúcich pokynov) odovzdať na recykláciu do zberu. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ani výplachovú tekutinu nikdy nevylievajte do kanalizácie ani na miesta, kde by mohli kontaminovať vodné zdroje!

 

Pred aplikáciou si vždy dôkladne prečítajte príbalovú informáciu a dodržujte uvedené pokyny !!!

od semínka po sekačku

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

váš účet

Už ste registrovaní? ?

Přihlásiť :

prvá návšteva ? ?

Registrovať